OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR
SPOLEČNOST 
Název: Třebovický mlýn Sídlo: Na Heleně 5004/2, 722 00 IČO: 26873079 DIČ: CZ26873079

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.
PRODUKTY
Fotografie nabízených výrobků jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.  Veškeré gramáže a velikosti u výrobků uvádějí hodnotu v syrovém stavu. 
DORUČENÍ OBJEDNÁVEK
Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 60 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese Provozovatel zodpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnost veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma. 

Objednávky budou doručeny k vchodovým dveřím bytového domu nebo k brance rodinného domu. Kurýr není povinen objednávku vynášet ke dveřím zákazníka
OTEVÍRACÍ DOBA A ROZVOZ

Telefonické i online objednávky přijímáme během celé provozní doby, která je zveřejněna v záhlaví webové stránky. 
Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky přílohy a právo nerozvážet do některých oblastí. O minimální výši objednávky je zákazník předem informován v záhlaví košíku, při nesplnění této podmínky nebude objednávka systémem akceptována. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, stravenkovými kartami a stravenkami Sodexo pass, Ticket restaurant, Chéque Déjeneur, Naše stravenka, kartou online (Visa, Mastercard) nebo platební kartou přímo u kurýra při doručení objednávky. Zákazníkům doporučujeme ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Kurýři z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme tedy, abyste v případě platby bankovkou 1000,- Kč a vyšší uváděli tuto skutečnost do poznámky, případně o tom provozovnu informovali telefonicky.  Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH. Obaly jsou účtovány zvlášť. 

Zpětný bonus ve formě bodů je přičten pouze registrovaným uživatelům a to do 3 dnů od poslední objednávky. Přičtené body je možné uplatnit na  produkty v nabídce. Pokud není uživatel řádně přihlášen ke své registraci body se mu nepřičítají. Pokud bude bonusový program zrušen, budou body po domluvě uplatněny jednorázově na zboží, do 2 měsíců po ukončení programu.

 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace Uživatele provedené v Aplikaci Třebovický mlýn   může Uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Uživatel provádět objednávání Produktů. Uživatel může objednávat Produkty také bez registrace. (v tomto případě mu nebudou načítány body)

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat důvěrný charakter informací o svém účtu a heslu a je povinen omezit přístup třetím osobám ke svému uživatelskému účtu. V rozsahu povoleném podle příslušných právních předpisů se Uživatel zavazuje přijmout odpovědnost za veškeré aktivity, ke kterým bude docházet na jeho účtu nebo pod jeho heslem. Uživatel by měl podniknout veškeré kroky nezbytné k tomu, aby jeho heslo bylo tajné a zabezpečené, a pokud bude mít důvod se domnívat, že jeho heslo zná jakákoli další osoba, nebo pokud bude jeho heslo používáno (nebo je pravděpodobné, že by mohlo být používáno) neoprávněně, měl by o této skutečnosti bez prodlení informovat Provozovatele. Provozovatel ani Partner nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Uživatel má přístup ke svým údajům v Aplikaci Třebovický mlýn v příslušné sekciZásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Aplikaci Třebovický mlýn   v sekci Ochrana osobních údajů.

Uživatel není oprávněn kteroukoli službu Aplikace Třebovický mlýn  využívat způsobem, jenž by měl nebo mohl mít za následek přerušení, poškození nebo zhoršení kvality jakékoli služby Aplikace Třebovický mlýn  nebo přístupu k ní.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby nebo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Uživatel svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případech, kdy Uživatel poruší příslušné právní předpisy, tyto podmínky použití nebo pravidla či pokyny Provozovatele.

Uživatel bere na vědomí, že služby Aplikace Třebovický mlýn nebo uživatelský účet nemusí být dostupné vůbec či nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Uživatel rovněž bere na vědomí, že služby Aplikace Třebovický mlýn může být kdykoli přerušena, trvale ukončena nebo dočasně pozastavena.


REKLAMACE
Doporučujeme na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně kontaktovat telefonicky provozovnu, která objednávku doručila. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Vaše obecné reakce na kvalitu služeb, názory, nápady, obecné dotazy, nabídky spolupráce či žádosti o zaměstnání můžete zasílat na email: trebovickymlyn@seznam.cz
Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu, tou třetí stranou je česká obchodní inspekce. www.adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovny. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá kontaktní údaje), nepřevezme a neuhradí zboží a nekontaktuje provozovnu v časovém limitu pro doručení stanoveném provozovnou, provozovna má právo takovouto objednávku stornovat  a požadovat její úhradu.

 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatelé jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými v Aplikaci Třebovický mlýn v sekci Ochrana osobních údajů.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užíváním Aplikace Třebovický mlýn, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných v Aplikaci Třebovický mlýn, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, Partnera nebo jiné třetí osoby užívající Aplikaci Třebovický mlýn, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem, Partnerem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, pakliže to neodporuje kogentním ustanovením na ochranu spotřebitele. V případě soudního sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla Provozovatele.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto Podmínek vyžadují písemnou formu.

Znění Podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Zmíněné Podmínky vyhlásí Provozovatel vhodným způsobem v Aplikaci Třebovický mlýn

Kontaktní údaje Provozovatele:

 

adresa pro doručování:          Na Heleně 5004/2, Ostrava – Třebovice 722 00

adresa elektronické pošty:    trebovickymlyn@seznam.cz

telefon:                                        733 739 164     

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.11.2020